Obchodné podmienky

GLS General Logistics Systems Slovakia spol. s r. o.
Lucenecká cesta 2266/6
Zvolen 960 01
Dalej len: GLS Slovakia

 

Všeobecné obchodné podmienky

Distribúcia a spracovanie balíkov

V prípadoch, kde zodpovednost nie je stanovená pravidlami Zväzu logistiky a zasielatelstva Slovenskej republiky a Dohovoru CMR - o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Ženeva, 15. júl 1978), v znení Protokolu k Dohovoru CMR, zverejneného v Zbierke zákonov SR pod c. 163/2008 Z. z., a zákonom NR SR c. 507/2001 o poštových službách, v platnom znení (dalej len ZOPS), sa bude uplatnovat zodpovednost GLS Slovakia podla nasledovných všeobecných obchodných podmienok.

 

§ 1
Úvod

GLS Slovakia vykonáva integrovanú prepravu a expresnú poštu (dalej len prepravu balíkov) pre Poverujúcich, ktorými môžu byt všetky právnické aj fyzické osoby splnajúce podmienky týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj podmienky stanovené platnými právnymi predpismi. Táto služba sa poskytuje na základe uzavretia zmluvy (alebo/ a cenovej ponuky) medzi Poverujúcim a GLS Slovakia. Cenu služby Poverujúci platí v dohodnutých casových intervaloch, dodatocne podla uskutocnenej služby.

GLS Slovakia prepravuje výlucne také balíky, ktorých prepravné náklady hradí Poverujúci (Objednávatel služby).

Všeobecné obchodné podmienky popisujú služby - produkty, ku ktorým sa GLS Slovakia zaviazal ako dodávatel, a taktiež podmienky, ktoré majú byt splnené zo strany Poverujúceho, aby mohla GLS Slovakia zarucit kvalitu uskutocnenia služby (dorucenia balíkov). GLS Slovakia ponúka prepravu z domu do domu a používa také komunikacné prostriedky, aby Poverujúci mohol dostat odpoved na všetky otázky ohladne distribúcie balíkov telefonicky alebo prostredníctvom internetu.

Služby GLS Slovakia obsahujú aj služby sprostredkované iným dodávatelom (subdodávatelský výkon). Za tieto služby zodpovedá subdodávatel, v rozsahu uzatvorenej zmluvy s GLS.

 

§ 2
Zákaznícky servis

V sídle spolocnosti GLS Slovakia funguje cez pracovné dni od 8:00 do 17:00 hod zákaznícky servis, kde poverení pracovníci podávajú zákazníkom na základe císla balíka informácie o balíkoch (IOD), na požiadavku Poverujúceho kópiu dokladu o dorucení balíka (POD) a riešia prípadné reklamácie, ktoré sa týkajú prepravy balíkov.

Kontakty na zákaznícky servis:
   Tel.: 045 / 524 25 15
   045 / 524 25 19
   Fax.: 045 / 533 03 33
   e-mail: inform@gls-slovakia.sk

Informácie o dorucení balíka možno získat už druhý den po vyzdvihnutí balíka na webovej stránke www.gls-slovakia.sk, v systéme vyhladávanie balíkov podla císla balíka.

 

§ 3
Poskytovanie informácií, riešenie stažností a reklamácií

Poverujúci, resp. jeho zástupca sa môže u poverených pracovníkov Zákazníckeho servisu informovat o balíku podla jeho císla a následne si môže vyžiadat urcité informácie o balíku (IOD) a kópiu potvrdenia o dorucení (POD). Služby IOD – informácie o balíkoch prepravených za posledné 3 mesiace získa okamžite a doklad o dorucení (POD) o balíkoch prepravených za posledné 3 mesiace bude zaslaný do 4 hodín od jeho vyžiadania na kontakt uvedený Poverujúcim.

Po uplynutí 3 mesiacov od dorucenia balíka sú informácie POD k dispozícií 1 rok a na vyžiadanie budú zaslané do 3 pracovných dní od ich vyžiadania, na kontakt uvedený Poverujúcim.

Informácia o dorucení (POD) je k dispozícii od pracovného dna nasledujúceho po dni dorucenia balíka.

V prípade poškodenia balíka môže Poverujúci ohlásit udalost poverenému pracovníkovi Zákazníckeho servisu, ktorý postúpi prípad likvidátorovi škodovej udalosti v GLS Slovakia.

Stažnosti a reklamácie sa prijímajú na Zákazníckom servise, kde sa stažnost alebo reklamácia prešetrí, zabezpecia sa nápravné opatrenia a v rámci možností sa informuje stažovatel.

Stažnosti a reklamácie sa môžu zapísat aj do knihy stažností uloženej v centrále GLS Slovakia alebo vo všetkých ostatných depách.

Stažnosti a reklamácie v knihe stažností kontroluje Zákaznícky servis najmenej raz za týžden a uvedené prípady prešetrí.

Zákaznícky servis prešetrí stažnosti a reklamácie v najkratšej možnej lehote, ale najneskôr do 30 dní od podania stažnosti, alebo reklamácie.

Stažnosti a reklamácie sa registrujú podla predpisov ISO kvality manažmentu a odstranujú sa príciny chýb.

GLS Slovakia povinne vedie evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia.

Poverujúci je povinný poskytnút GLS Slovakia správne údaje o charaktere obsahu balíka a jeho povahe, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikne spolocnosti GLS Slovakia porušením tejto povinnosti.

 

§4
Ciele a územná platnost Všeobecných obchodných podmienok spolocnosti GLS Slovakia

GLS Slovakia zabezpecuje distribúciu balíkov na základe platnej zmluvy. Zmluvný vztah môže vzniknút bežnou formou, podpísaním zmluvy úcastníkmi alebo po písomnej akceptácii cenovej ponuky. Podmienkou platnosti zmluvného vztahu je, aby mal Poverujúci vždy k dispozícií dostatok prepravných štítkov (ciarových kódov) vydaných spolocnostou GLS Slovakia, a aby Poverujúci používal len prepravné štítky vystavené na svoju spolocnost, ktoré vyhovujú systému GLS Slovakia. Štítky nie je dovolené vymienat alebo zapožiciavat medzi Poverovatelmi.

Všeobecné obchodné podmienky sa vztahujú na všetky cinnosti spolocnosti GLS Slovakia, najmä však na plnenie služieb integrovanej prepravy balíkov, na vyzdvihnutie balíkov, na nakládku a vykládku balíkov, na zaobchádzanie s balíkmi, na prekládku balíkov a docasné uskladnenie v prípade nedorucenia balíkov a taktiež na organizovanie prepravy exportných balíkov v rámci krajín zahrnutých do siete spolocnosti GLS General Logistics Systems.

Všeobecné obchodné podmienky sa vztahujú na prepravy, na ktoré sa GLS Slovakia zmluvne zaviazala alebo na takúto prepravu existuje akceptovaná cenová ponuka. Všeobecné obchodné podmienky sa nevztahujú na importné prepravy v prípadoch, v ktorých sa Poverujúci zmluvne dohodol so zahranicným partnerom GLS General Logistics Systems. Vtedy sa na túto prepravu vztahujú Všeobecné obchodné podmienky zahranicného partnera.

Činnosť spoločnosti GLS Slovakia zahŕňa:

 • distribúciu tuzemských balíkov do 24 hodín „Business Parcel” Business Smallparcel” (dorucenie v nasledujúci den po vyzdvihnutí, informatívny údaj),
 • exportná preprava balíkov v spolupráci s GLS General Logistics Systems do krajín európskej Únie a do Turecka, Nórska a Švajciarska,
 • Import balíkov prostredníctvom Systému General Logistics Systems a jej zmluvných partnerov na Slovensko z vyššie uvedených relácií, ako aj preclievanie balíkov na základe poverenia odosielatela a dorucenie týchto balíkov na území Slovenska,
 • doplnkové služby, výkon sa zabezpecí písomnou dohodou, alebo vyznacením doplnkovej služby na akceptovanej cenovej ponuke,

 

Tuzemské služby spolocnosti GLS Slovakia

Pri tuzemskej distribúcii balíkov, je balík pod dozorom od nakládky až po vykládku a informácie týkajúce sa balíkov, ako aj doklad o dorucení, je možné spätne vyhladat. Pri zmene adresy, Spolocnost GLS Slovakia po skontaktovaní spresní adresu a dorucí zásielku na správnu adresu. Cena prepravy zahrna aj druhé dorucenie po neúspešnom dorucení balíka.

Odosielatel môže využit pri tuzemskom dorucovaní balíka nasledovné doplnkové služby:

 • express Parcel - expresný balík, express SmallParcel - Malý expresný balík – dorucenie súrneho, terminovaného balíka do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dna po podaní (len do miest urcených a odsúhlasených spolocnostou GLS).
 • Cash Service – Dobierka – Inkaso hodnoty balíka, na základe inštrukcií odosielatela. Zúctovanie a prevod dobierky prebehne automaticky, najmenej dvakrát do týždna, tuzemské bankové poplatky znáša GLS.
 • AddOnInsurance Service – Pripoistenie balíkov (pri hodnote nad 331,94 eur)
 • PickShip Service, PickRentrun Service – GLS z poverenia zmluvného partnera – odosielatela – na urcenom mieste preberie balík a dorucí ho na Slovensku na udanú adresu alebo poverovatelovi.
 • exchange Service – Výmena balíkov GLS výmenou za dorucený balík vyzdvihne na Slovensku a v Madarsku odosielatelovi iný balík nachádzajúci sa u adresáta
 • StandbyService – Vyzdvihnutie príjemcom – adresát si môže prevziat balík v depe pocas pracovnej doby, po dohode s vedúcim depa.
 • DayDefinite Service – Dorucenie v urcený den. Odosielatel si vopred zvolí den, kedy GLS dorucí balík adresátovi do 5 pracovných dní po jeho podaní.
 • Garanted 24Service – Zarucene na další den – V prípade objednania služby Vám garantujeme, že za balíky nedorucené na druhý pracovný den vinou GLS, Vám GLS vráti cenu za prepravu a dvojnásobok príplatku za službu
 • PrivateDelivery Service – Dorucenie na súkromnú adresu – v prípade objednania služby GLS dorucí balík súkromnej osobe v pracovnom case v mestách vybavených depami aj medzi 17 a 20 hod.
 • ScheduledDelivery Service – casovo vymedzené dorucenie – V prípade objednania služby, môže odosielatel požiadat o dorucenie balíka vo vopred urcenom dvojhodinovom casovom intervale medzi 8:00 a 20:00 hod.
 • AddressedOnly Service – Doporucený balík – odosielatel urcí osobu, ktorá prevezme balík

 

Služby pri exportnom dorucovaní balíka, ktoré odosielatel môže využit sú nasledovné:

 • Hungaryexpress Parcel, Hungary express Small Parcel - expresný balík do Madarska a malý expresný balík do Madarska (dorucenie v nasledujúci den po vyzdvihnutí, informatívny údaj)
 • Cash Service – Dobierka – inkasovanie hodnoty balíka, na základe inštrukcií odosielatela, službu je možné objednat pre Madarsko, Rumunsko, Ceskú republiku, Slovinsko
 • exchange Service – Výmena balíkov. GLS výmenou za dorucený balík odosielatelovi prevezme iný balík nachádzajúci sa u adresáta len na území Madarska
 • PickShip Service, PickRentrun Service – GLS z poverenia zmluvného partnera – odosielatela – na urcenom mieste preberie balík a dorucí ho na udanú adresu alebo poverovatelovi.
 • StandbyService – Vyzdvihnutie príjemcom – adresát si môže prevziat balík v depe pocas pracovnej doby, po dohode s vedúcim depa len na území Madarska.
 • Garanted 24Service – Zarucene na další den – V prípade objednania služby Vám garantujeme, že balíky nedorucené na druhý pracovný den vinou GLS, Vám GLS vráti cenu za prepravu a dvojnásobok príplatku za službu – Len na území Madarska.
 • DayDefinite Service – Dorucenie v urcený den. Odosielatel si vopred zvolí den, kedy GLS dorucí balík adresátovi do 5 pracovných dní po jeho podaní. Len na území Madarska.
 • ScheduledDelivery Service – casovo vymedzené dorucenie – V prípade objednania služby môže odosielatel požiadat o dorucenie balíka vo vopred urcenom dvojhodinovom casovom intervale medzi 8.00 a 20:00 hod. Len na území Madarska.
 • PrivateDelivery Service – Dorucenie na súkromnú adresu – v prípade objednania služby GLS dorucí balík súkromnej osobe v pracovnom case v mestách vybavených depami aj medzi 17 a 20 hod. len na území Madarska
 • AddressedOnly Service – Doporucený balík – odosielatel urcí osobu, ktorá prevezme balík. Platí len na území Madarska.

 

Pri exportných balíkoch sa casy dorucenia pohybujú v rozpätí 2-5 pracovných dní po nakládke balíka v závislosti od cielovej destinácie a sú len informatívne.

Pri vývoze je dorucenie balíka v urcitom termíne zabezpecené zahranicnými partnermi spolocnosti GLS General Logistics Systems tak, že od nakládky až po vykládku ostane balík v uzavretom systéme GLS General Logistics Systems a informácie o balíkoch a doklad o dorucení (s ohladom na termín premlcania) sa dajú spätne vyhladat.

K hore uvedeným tuzemským a integrovaným službám prepravy je možné zmluvne objednat za osobitný príplatok doplnkové služby.

 

§ 5
Balík, adresný štítok, balenie, adresovanie, uzavretie balíkov

Poverujúci zodpovedá za starostlivé a odborné zabalenie tovaru, ktoré umožnuje, aby bol balík spôsobilý na priemyselnú manipuláciu, prekládku v triediacich strediskách a výkonnú cestnú prepravu, a tým sa zabezpecilo jeho dorucenie adresátovi bez poškodenia. GLS Slovakia preberá zodpovednost za prepravu len za dostatocne a predpísaným spôsobom zabalené a oznacené balíky.

Manipulácia s balíkmi v systéme GLS Slovakia sa vykonáva priemyselnou technológiou, t.j. nie je dovolené podávanie balíkov, na ktorých daná technológia nemôže byt využitá. Z tohto dôvodu musí balenie balíkov splnat nasledovné podmienky:

 • Tovar na opravu alebo na výmenu sa musí zaslat v originálnom obale použitím výplnového materiálu.
 • Každý tovar, aj tažko zabalitelný, treba chránit pevným obalom.
 • Kartóny treba prelepit lepiacou páskou z každej strany. Pokial je to možné, treba používat lepiacu pásku s logom spolocnosti poverujúceho.
 • Obálku obsahujúcu prepravný list alebo nálepky oznacujúce krehký tovar, dobierku alebo iné špeciálne oznacenia, treba nalepit na najväcšiu plochu balíka.
 • Všetky už použité prepravné štítky treba odstránit.
 • Pokial dodávka na jednu adresu pozostáva z viacerých kusov, nálepky so špeciálnymi požiadavkami treba nalepit na každý kus. Pokial sa dodávka skladá z viacerých kusov, treba celú sumu dobierky uviest na prepravnom liste a tak isto aj na balíku.
 • Nebezpecný tovar nie je možne odovzdat na prepravu ani v prípade správne oznaceného balíka.
 • Tovarový balík je potrebné zabalit tak, aby sa jednotlivé kusy tovaru v obale nepohybovali.
 • V prípade zasielania tekutín, treba uprednostnit plastové flaše pred sklenenými. Okolo fliaš sa vždy umiestnuje absorpcný materiál.
 • Na spodnú cast krabice treba umiestnit vrstvu tlmiaceho materiálu, cím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave.
 • Každú cast tovaru treba zvlášt obalit ochranným materiálom a umiestnit tovar do stredu krabice, pricom by jednotlivé casti mali byt od seba a od stien obalu dostatocne vzdialené.
 • Zvyšné medzery sa vyplnia a na vrch sa umiestni dalšia vrstva tlmiaceho materiálu.
 • Na povrchu nesmú byt nerovnosti ci vycnievajúce casti.
 • Zabalenie tovaru musí byt také, aby sa nan (na rovnú plochu) mohol umiestnit prepravný list a ciarové kódy, ktoré budú potom skenované v prekladiskách a pri transporte.
 • Podaný môže byt len riadne zalepený a neporušený balík.
 • Z balíkov nesmú vycnievat dlhé, ostré alebo špicaté casti tovaru.
 • Musí sa podla možností optimálne využit priestor v krabici (t.j. vyplnit volný priestor medzi tovarom a stenou krabice) a použit kvalitný, rozmerovo vhodný obalový materiál, za úcelom zabezpecenia ochrany tovaru.
 • Krehký tovar sa musí balit so zvýšenou pozornostou, s použitím vhodného výplnového materiálu, ako napr. polystyrénová pena, za úcelom zníženia rizika poškodenia. Oznacenie „Krehký tovar ” si síce vyžaduje starostlivé zaobchádzanie, ale úplne tovar neochráni, a pri poškodení GLS nezodpovedá za škodu v prípade nedostatocného balenia, aj ked je na tovare oznacenie „Krehký tovar“.
 • Tažko zabalitelný tovar zvláštneho tvaru sa musí okrem zmrštovacej fólie chránit aj iným obalom.
 • GLS Slovakia nevykonáva vyzdvihovanie a prepravu viacerých zviazaných alebo zlepených balíkov, pretože balenie sa môže rozpadnút a do ciela dorazí iba balík identifikovaný štítkom.
 • Adresa, adresný štítok, vrecko na dodací list a štítky oznacujúce objednané služby sa musia nalepit na najväcšiu plochu krabice.
 • V prípade viacerých balíkov adresovaných na jednu adresu, sa musia nálepky so špeciálnymi službami nalepit na každý balík osobitne.
 • Pri podávaní balíkov na dobierku, sa musí suma dobierky uviest na Zozname dobierok alebo sa musí poslat elektronickou formou GLS Slovakia. Suma dobierky sa musí uviest aj na balíku s použitím príslušného štítku, ktorý je prijatý do systému GLS Slovakia, (v prípade viacerých balíkov adresovaných na jednu adresu, treba dobierkové nálepky s uvedením sumy zodpovedajúcej obsahu balíka nalepit na každý kus balíka). Suma dobierky uvedená na zozname dobierok musí byt totožná so sumou dobierky uvedenou na balíku. V prípade chybnej, neúplnej objednávky, sa GLS Slovakia pokúsi o jej spresnenie. GLS nezodpovedá za vybratie dobierky za taký balík, na ktorom je síce štítok – dobierka, ale táto dobierka a jej suma nie je na zozname dobierok, alebo na zozname dobierok nie je uvedená poverujúcim v požadovanom formáte, alebo ak zoznam dobierok nebol vcas zaslaný do GLS.
 • V prípadoch, ak poverujúci posiela balík na dobierku do krajín, kde GLS vykonáva službu Cash Service, je povinný v prípade, že príkaz na vyzdvihnutie dobierky zadáva rucne vyplnovaním do nato urceného formulára, uviest údaje zvlášt na samostatnom formulári pre každú krajinu.
 • Nebezpecný tovar nie je možné prevziat na prepravu ani v prípade vonkajšieho oznacenia na balíku, že sa jedná o nebezpecný tovar.


Pre GLS Slovakia je prioritné predchádzat škodovým udalostiam, preto pre svojich partnerov cez Zákaznícky servis poskytuje poradenskú službu na spôsob balenia balíkov.

 

§ 6
Vyzdvihnutie balíka

Vyzdvihnutie balíkov sa vykoná na adrese urcenej Poverujúcim.

Zmluvní partneri – na základe osobitnej zmluvy – môžu správne oznacené balíky (balíky s nalepeným prepravným štítkom) odovzdat aj v pobocke GLS Slovakia v pracovných dnoch v case od 8:00 do 17:00 hod.

Pri nakládke vodic GLS Slovakia nekontroluje správne zabalenie balíkov, ale má právo odmietnut vyzdvihnutie kvalitatívne nevyhovujúcich balíkov, nesplnajúcich tieto všeobecné obchodné podmienky.

Pri nakládke a prebratí balíka vodic, alebo kompetentný zamestnanec pobocky GLS Slovakia vystaví potvrdenie o prevzatí balíka, na ktorom sa uvádza len pocet vyzdvihnutých balíkov.

Poverujúci používajú na identifikáciu balíka nasledujúce doklady:

 • kópiu prepravného štítku,
 • samolepiace miništítky s císlami balíka,
 • v prípade štítku tlaceného z vlastného systému, musí byt tento súbor písomne odsúhlasený GLS Slovakia,

GLS Slovakia vykonáva fakturáciu Poverujúcemu podla císiel odoslaných balíkov. Ku každej faktúre sa posiela v elektronickej podobe príloha položiek faktúry.

 

§ 7
Dorucenie balíka

Pri dorucení balíka, vodic odovzdá adresátovi zabalený a dobre adresovaný balík. Pri dorucovaní nie je vodic povinný cakat na adresáta, pokial sa ten nenachádza na mieste dorucenia. V prípade potreby cakania na adresáta na mieste dorucenia je vodic oprávnený prerušit dorucovanie balíka.

Pri odovzdaní balíka adresátovi alebo osobe, ktorá je oprávnená k jeho prevzatiu za adresáta, je príjemca povinný potvrdit prevzatie balíka podpisom na príslušnom dokumente.

Dorucenie balíka sa potvrdzuje podpisom príjemcu na súpiske rozvozu GLS. Vodic je oprávnený zaznamenat pri podpise príjemcu aj celé jeho meno, ktoré zaregistruje rucným skenerom k ostatným údajom. Úcelom je napr. možnost vyhladania mena príjemcu, v prípade elektronickej alebo telefonickej otázky.
V prípade balíkov so službou AddresseeOnly Service - Doporucený balík, je príjemcom osoba urcená odosielatelom, ktorá je povinná identifikovat sa zákonom stanoveným dokumentom. V takýchto prípadoch sa vedla podpisu príjemcu zaznamenáva aj císlo predloženého preukazu (obcianskeho preukazu alebo cestovného pasu).

GLS Slovakia odovzdá balík príjemcovi len po zaplatení dobierky (pokial ide o dobierku) a po podpísaní dokladu o dorucení. Obsah balíka môže príjemca skontrolovat až potom. Maximálna hodnota dobierky nesmie prekrocit sumu 2 655,51.- Eur.

 

§ 8
Objem a hmotnost balíka

GLS Slovakia prepravuje balíky do maximálnej hmotnosti 40 kg pre každý jednotlivý balík (exportné balíky maximálne do 50 kg pre každý jednotlivý balík), s maximálnou dlžkou 2 m pre každý jednotlivý balík, s maximálnym kruhovým obvodom 3 m pre každý jednotlivý balík (kruhový obvod = 2 x výška + 2 x šírka + 1 x dlžka), s maximálnou výškou 0,6 m pre každý jednotlivý balík a s maximálnou šírkou 0,8 m pre každý jednotlivý balík.

V prípade balíkov Business SmallParcel je povolená maximálna hmotnost balíka 2 kg, a maximálna dlžka balíka 40 cm.

GLS Slovakia je oprávnená odopriet prepravu balíkov, ktoré nesplnajú uvedené kritériá, alebo ak balík vykazuje nadrozmer, ale na prvé posúdenie z technologického hladiska môže byt prijatá, v takomto prípade je GLS oprávnená fakturovat príplatok za nadrozmer podla platného cenníka.

Na základe zmluvných podmienok GLS Slovakia, dorucí každý balík do obvodného depa alebo do distribucnej centrály, kde je balík automaticky odvážený na elektronickej váhe a zistená hmotnost je priradená k císlu balíka a automaticky zaregistrovaná. Zistená hmotnost je základom vyúctovania.

V systéme GLS Slovakia nemôžu byt prepravované balíky presahujúce hmotnost 40 kg, alebo nadrozmerné balíky, t. j. balíky presahujúce parametre povolené v tomto paragrafe. GLS Slovakia si vyhradzuje právo v prípade takýchto balíkov využit služby zmluvných špeditérov a zvýšené náklady vyúctovat Poverujúcemu. Na balíky presahujúce parametre povolené v tomto paragrafe neplatia Všeobecné poistné podmienky a casová garancia dorucenia.

 

§ 9
Balíky vylúcené z prepravy GLS Slovakia

Z prepravy sú vylúcené:

 • balíky nevhodne zabalené a/alebo zabalené v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v rozpore s príslušnými obchodnými zvyklostami
 • nadrozmerné balíky a balíky presahujúce povolenú hmotnost
 • zviazané a zlepené balíky, balíky v akomkolvek drevenom obale
 • rýchlo sa kaziaci tovar, infekcný tovar a tovar vyvolávajúci odpor
 • pozostatky ludí alebo zvierat
 • živé zvieratá a rastliny
 • tovar vo vreciach a sypký tovar
 • tovar so zvláštnou zvýšenou hodnotou, ako napríklad peniaze, drahé kovy, dokumenty reprezentujúce peniaze, ceniny, vylosované lotérie, pravé perly, drahé kamene a šperky
 • umelecké diela, antikvárne predmety
 • tovar, ktorý treba chránit akýmkolvek tepelným spôsobom
 • zbrane, strelivo, výbušniny a pod.
 • balíky adresované na poštový priecinok
 • v prípade exportných balíkov tovar podliehajúci spotrebnej dani, alkohol, tabakové výrobky, a balíky posielané pre súkromné osoby
 • tovar v režime ADR (nebezpecný tovar)
 • cigarety, omamné látky

V prípade balíkov posielaných do zahranicia sú vylúcené z prepravy akékolvek osobné hnutelné veci, tovar podliehajúci spotrebnej dani a tovar podliehajúci ATA Carnet-u.

Poverujúci je povinný písomne informovat GLS Slovakia o každom balíku, ktorého osobitná hodnota je vyššia ako 5 000 EUR. V prípade, že si poverujúci túto povinnost nesplní, GLS Slovakia nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na takomto balíku.

 

§ 10
Služby

GLS Slovakia poskytuje služby zasielatelskej spolocnosti a na uskutocnenie prepravy využíva služby zmluvných dopravcov. Ich cinnost kontroluje v celom rozsahu.

GLS Slovakia preberá balíky na prepravu bez preskúmania ich obsahu, riadne zatvorené, nepoškodené a odovzdá ich príjemcovi takisto zatvorené, bez preskúmania ich obsahu.

V prípade viditelného poškodenia balíka, spolocnost GLS Slovakia poskytne pri dorucení príjemcovi možnost preskúmat obsah balíka, pre následné lepšie prešetrenie škodovej udalosti. Výsledok preskúmania obsahu balíka je zaevidovaný kuriérom, ktorý spolu s príjemcom zapíše tento výsledok v zápise o škode.

Rozsah a charakteristika služieb:

 1. rozsah služieb: nakládka podaných balíkov v depe GLS, alebo v centrálnej triediacej centrále, alebo na mieste vopred urcenom Poverujúcim, odvoz balíkov, dodanie balíkov príjemcovi. GLS Slovakia pri preprave balíka plní pokyny výlucne Poverujúceho a zabezpecí prepravu len v prípade, ked sa Poverujúci zaviaže znášat všetky náklady, ktoré sú s prepravou spojené.
 2. Príjemca je oprávnený prevziat balík po podpísaní prepravného listu (Rollkarte – súpisky rozvozu) alebo balík prevezme osoba, ktorá je oprávnená na prevzatie balíka za adresáta. Také osoby sú predovšetkým osoby na adrese príjemcu, alebo osoby, ktoré majú splnomocnenie.
 3. Dorucenie balíkov, ktoré boli vyzdvihnuté spolocnostou GLS Slovakia do 17:00 hod., sa uskutocní v rámci územia Slovenskej republiky v nasledujúci pracovný den (oznacenie do 24 hodín neurcuje presnú lehotu dorucenia, ale znamená v nasledujúci pracovný den).
 4. Poverujúci si zmluvne môže objednat službu ExpressParcel - doobednajšie dorucenie (dorucenie v nasledujúci pracovný den do 12.00 hod.) do miest zapísaných v aktuálne platnom zozname vydanom spolocnostou GLS Slovakia. V prípade exportných balíkov je doba dorucenia 2-5 pracovných dní (len informatívny, nezáväzný údaj), ktorá sa predlžuje o cas colného vybavenia.
 5. Ak je dôvodom prvého neúspešného pokusu o dorucenie balíka nesprávna adresa, potom GLS Slovakia požiada Poverujúceho o opravu adresy alebo jej spresnenie. GLS Slovakia sa následne pokúsi o opätovné dorucenie balíka v nasledujúci pracovný den po dni neúspešného dorucenia. Pokial je i tento pokus o dorucenie neúspešný, balík je vrátený odosielatelovi. Ak nie je možné balík dorucit príjemcovi, GLS ho skladuje maximálne 5 pracovných dní (výnimku tvorí, ak príjemca oznámi dovolenku, v tomto prípade je doba uskladnenia 10 pracovných dní). Po uplynutí tejto lehoty je balík bez upozornenia vrátený odosielatelovi. Druhý pokus o dorucenie balíka podla tohto bodu GLS Slovakia nevykoná, ak prevzatie balíka bolo príjemcom odmietnuté, alebo na základe pokynu Poverujúceho pošle balík spät odosielatelovi.
 6. GLS Slovakia poskytne Poverujúcemu informácie o balíku (IOD) telefonicky alebo na internetovej stránke. Vyhladávanie stavu balíka je možné už na druhý den po dni prevzatia balíka.
 7. Poverujúci môže žiadat písomné potvrdenie o dorucení balíka (Proof of delivery – POD) bez poplatkov na 5 % z priemerného poctu balíkov odovzdaných v jeden den. Podpísaný prepravný list, súpiska alebo elektronicky (naskenovaný) podpísaný prepravný list je taktiež doklad o dorucení.
 8. Službu Proof of delivery nad rámec, ako je v bode 7 poskytuje GLS za poplatok, podpísaný prepravný list, súpiska alebo elektronický podpísaný prepravný list je taktiež doklad o dorucení.
 9. GLS Slovakia preberá na seba zodpovednost za dobierky - Cash Service, zdokladované potvrdením o prevzatí od príjemcov na základe písomnej objednávky. V prípade nevyzdvihnutia dobierky sa suma dobierky nestáva dlhom GLS Slovakia, ale dlžníkom nadalej ostáva príjemca. U balíkov zasielaných na dobierku vykoná GLS inkaso ciastky uvedenej na súpiske balíkov a prevedie vyzbieranú sumu na poverovatelom urcený bankový úcet. Všeobecné poistné podmienky sa nevztahujú na zinkasovanú sumu dobierky.
 10. V prípade, ak GLS Slovakia prevzal balík zabalený a odovzdal zatvorený, nepoškodený balík, príjemcovi a pri kontrole položiek v balíku sa zistilo, že ich pocet nezodpovedá skutocnostiam uvedeným na prepravnom liste, nemá Poverujúci nárok na náhradu škody voci GLS Slovakia.


§ 11
Cena prepravných služieb

Ceny zasielatelských služieb sú urcené aktuálnym cenníkom GLS Slovakia a celkovou hmotnostou balíka, vrátane obalu a príp. výškou dobierkovej ciastky.

Za zaciatok zmluvného vztahu sa považuje písomná dohoda úcastníkov alebo písomná akceptácia cenovej ponuky Poverujúcim.

GLS Slovakia je oprávnená úctovat spätné dorucovanie balíka (vratky), dorucovanie presmerovaných balíkov alebo balíkov s neštandardnými rozmermi na základe aktuálne platnej cenovej ponuky.

GLS Slovakia prepraví balík v medzinárodnej preprave jedine na základe parity DDU alebo DDP.

Osobitné colné vybavenie GLS Slovakia vykoná na základe osobitnej dohody s poverujúcim.

V prípade exportných balíkov je povinnostou poverujúceho dohodnút sa s príjemcom na znášaní nákladov za prepravu a len na základe tejto dohody si môže objednat prepravu tovaru u spolocnosti GLS Slovakia.

Pri exportných balíkoch uskutocnovaných prostredníctvom GLS Slovakia, rucí Poverujúci za pravdivost parít, ktoré poskytne odosielatel. Preto ak na základe takto poskytnutej parity by bol zahranicný príjemca povinný platit clo, dane, príplatky a iné náklady a nezaplatí ich, prípadne takéto náklady uhradí spolocnost GLS Slovakia, potom je Poverujúci povinný zaplatit všetky tieto náklady spolocnosti GLS Slovakia.

Cenová ponuka vypracovaná spolocnostou GLS – General Logistics Systems Slovakia, s.r.o. je obchodným tajomstvom a každé jej šírenie bez jeho písomného súhlasu sa považuje za porušenie obchodných podmienok Spolocnosti GLS.

 

§ 12
Zodpovednost poverujúceho

Poverujúci zodpovedá najmä za vhodné a dostacujúce zabalenie balíka, za správne oznacenie balíka prepravným štítkom, alebo manipulacnými znackami. Pri uvádzaní adries musia byt uvedené úplné údaje Adresáta a správne uvedené PSC Adresáta. GLS Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným a nedostatocným zabalením balíka, ako aj neúplným uvedením adresy Adresáta. Poverujúci v spolupráci s GLS Slovakia vychádza pritom z Užívatelskej prírucky GLS Slovakia.

Poverujúci je povinný uhradit cenu vykonanej služby prevodom na úcet GLS Slovakia v dohodnutom termíne splatnosti.

V prípade, že Poverujúci odovzdá na prepravu tovar vylúcený z prepravy (vid. § 9), alebo nesplní horeuvedené povinnosti, GLS Slovakia má právo prerušit zasielatelské služby, ktoré mu zmluvne poskytuje.

 

§ 13
Dispozicné právo

Pre prípad neprítomnosti príjemcu môže Poverujúci vopred poskytnút splnomocnenie pre GLS Slovakia na to, aby zásielku odovzdal susedovi alebo inej urcenej osobe, prípadne dorucil zásielku do poštového priecinku, alebo aby kuriér v danom prípade spísal zápis namiesto dokladu o dorucení. V prípade takýchto ústnych alebo písomných splnomocnení, je doklad o dorucení (IOD, POD) pripravený v modifikovanej verzii.

 

§ 14
Fakturácia, vyúctovanie

GLS Slovakia prepravuje balíky, len ked cenu za uskutocnené služby hradí výlucne Poverujúci. Fakturácia platieb za prepravné služby sa uskutocnuje dodatocne podla obratu.

GLS Slovakia vykoná fakturáciu platieb za prepravné služby podla dohody raz alebo dvakrát do mesiaca, pocetnost fakturácie závisí od poctu balíkov na jeden den.

GLS Slovakia vyúctuje cenu prepravnej služby kompletne v jednej sume aj s cenou doplnkových služieb. V zasielatelskej zmluve je dohodnuté fakturacné vysporiadanie. Faktúra je splatná v lehote urcenej zmluvou, prípadne akceptovanou cenovou ponukou. Uhradenie faktúry sa v každom prípade vykoná bankovým prevodom. Príloha faktúry obsahuje podrobný rozpis hmotnosti a poplatkov na jednotlivé identifikacné císla balíkov.

V prípade neuhradenia faktúry Poverujúcim v dohodnutej lehote splatnosti, GLS Slovakia je oprávnená úctovat Poverujúcemu úrok za omeškanie vo výške minimálne 0,05% z dlžnej sumy, za každý den omeškania.

Na zabezpecenie svojich nárokov voci Poverujúcemu má GLS Slovakia zádržné právo k balíku, a k dobierke dokial sa balík nachádza v jej držbe.

 

§ 15
Záruka

GLS Slovakia sa zaväzuje, že v prípade nesplnenia objednanej služby Guaranteed24 Service – garantovane na druhý den, t. j. ak doba dorucenia presiahne 1 pracovný den z viny GLS, uhradí GLS Poverujúcemu cenu prepravy a 200 % z ceny objednanej služby.

Právne vztahy medzi GLS Slovakia a Poverujúcim, ktoré neupravuje zasielatelská zmluva alebo všeobecné obchodné podmienky GLS Slovakia, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Podmienky záruky na exportné balíky sa riadia dohodou CMR.

 

§ 16
Náhrada škody, reklamácie

GLS Slovakia zodpovedá za škodu (poistenie balíka) na všetkých balíkoch, ktoré sa poškodili vinou GLS, v case od prevzatia, pocas prepravy až do jej vydania príjemcovi, alebo stratu pocas tohto obdobia. Po zaplatení prepravného (povinne platí Poverujúci), sú balíky automaticky poistené do hodnoty 331,- €. Poistenie kryje len skutocnú škodu na balíku, nie ušlý zisk. Skutocnou škodou sa rozumie to, o co sa zmenšil majetok poverujúceho na prepravovanom balíku v dôsledku škodovej udalosti

Nárok na náhradu škody vzniká len v prípade, ak škoda bola písomne oznámená GLS Slovakia do 3 pracovných dní po dorucení balíka alebo najneskôr do 8 pracovných dní po vrátení balíka odosielatelovi, pricom musia byt splnené aj ostatné podmienky zodpovednosti za škodu.

V cene prepravnej služby je zahrnuté automatické poistenie, ktoré kryje obstarávaciu hodnotu obsahu balíka, sumu na náhradu alebo opravu tovaru, avšak najviac do hodnoty 331,- €.

Poverujúci, po zaplatení príplatku podla platného cenníka, si môže pripoistit balík aj na vyššiu sumu. Túto službu je možné dojednat len osobitnou písomnou zmluvou uzatvorenou medzi GLS a poverujúcim.

Za škodovú udalost sa nepovažuje :

 • ak GLS Slovakia balík dorucí oneskorene,
 • neprevezme financnú hotovost za dobierku,
 • nevráti potvrdený dodací list, hoci zásielku dorucil a informáciu o dorucení možno poskytnút Poverujúcemu prostredníctvom zákazníckeho servisu (IOD, POD).

GLS Slovakia neposkytuje poistenie na balíky, pri ktorých už existuje iné poistenie. Poverujúci má právo na pripoistenie balíka v inej poistovacej spolocnosti.

Po posúdení a uznaní nároku na náhradu škody prevedie GLS Slovakia príslušnú sumu odškodnenia do 8 kalendárnych dní.

V prípade poistných udalostí sa GLS Slovakia riadi Všeobecnými poistnými podmienkami.

 

§ 17
Premlcanie

Všetky nároky voci GLS Slovakia sa premlcia uplynutím jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového znicenia alebo straty balíka, plynie premlcacia doba odo dna, ked mal byt balík dorucený príjemcovi, pri ostatných právach odo dna, ked bol balík dorucený. Zmena v osobe dlžníka alebo veritela, nemá vplyv na plynutie premlcacej doby.

 

§ 18
Forma zmluvy

Zmluvy, prílohy zmlúv, ich zmeny, opravy, doplnenia a dodatocné dohody sú platné, len ak boli uzatvorené písomne.

GLS General Logistics Systems si vyhradzuje právo na uzavretie dohody, ktorá sa v niektorých bodoch odlišuje od Všeobecných obchodných podmienok. Tieto dohody sú platné, len ak boli uzatvorené písomne.

 

§19
Platnost Všeobecných obchodných podmienok

Pokial by niektoré ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa v budúcnosti stali neplatnými alebo nevykonatelnými, nebude tým dotknutá platnost a vykonatelnost ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. Neplatná cast Všeobecných obchodných podmienok sa nahradí takými castami, ktoré sú platné a vykonatelné a co najviac sa svojím obsahom približujú dotknutej neplatnej casti.

Príslušnost súdu je Banská Bystrica.

 

§ 20
Všeobecné alebo špecifikované obmedzenie a prerušenie jednotlivých služieb

GLS Slovakia môže obmedzit alebo prerušit prepravu balíkov popísanú vo Všeobecných obchodných podmienkach z akéhokolvek dôvodu spôsobeného vis major, alebo zmenou právnych predpisov.

GLS Slovakia môže v prípade dopravných obmedzení alebo meteorologických prekážok svoje služby v jednotlivých oblastiach prechodne obmedzit alebo sa od zvycajných dorucovacích podmienok odchýlit.

O obmedzení služieb informuje Poverujúceho GLS Slovakia.

V týchto prípadoch nemá Poverujúci nárok na náhradu škody.

 

§ 21
Ochrana osobných údajov a zachovanie mlcanlivosti

 1. GLS Slovakia zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré získa pocas vykonávania služieb, v súlade s platnou legislatívou.
 2. Obsah balíkov GLS Slovakia pozná len do miery potrebnej k vykonaniu služby.
 3. GLS Slovakia
  1. nemôže otvorit uzavretý balík, okrem výnimiek vymenovaných v odseku 5
  2. v prípade neuzavretých balíkov, môže GLS Slovakia skontrolovat obsah len do miery potrebnej k preprave a k následnému doruceniu balíka
  3. údaje získané pocas vykonávania služieb nie je možné poskytnút inej osobe okrem – odosielatela, adresáta (inej oprávnenej osobe) a organizácií vymenovaných v odseku
  4. zásielku v záujme zistenia jej obsahu nie je možné odovzdat inej osobe, okrem okolnosti uvedených v bode 7
  5. nie je možné vydat informácie o vykonaní služby inej osobe okrem – Poverujúceho, adresáta (inej oprávnenej osobe) a organizácií vymenovaných v odseku 7
 4. Na základe odseku 3 bod d.) tohto paragrafu je právomoc osoby urcenej Poverujúcim rovnocenná s právomocou Poverujúceho. Vzhladom na bod c.) a e.) má osoba, ktorá informuje GLS Slovakia o údajoch týkajúcich sa identifikácie balíka, a má k dispozícii heslo a prihlasovací kód elektronickou formou (telekomunikacné prostriedky, internet) rovnocennú právomoc ako Poverujúci
 5. GLS Slovakia môže uzavretý balík otvorit, iba ak:
  1. je balenie znicené v takej miere, že ochranu obsahu je možné zabezpecit len otvorením, prípadne následným prebalením krabice balíka,
  2. vznikla potreba odstránit akékolvek nebezpecenstvo vyplývajúce z obsahu balíka,
  3. za vykonanú službu v súvislosti s konkrétnym balíkom nebola GLS Slovakia uhradená dohodnutá cena v lehote splatnosti. V takomto prípade má GLS Slovakia právo balík a jeho obsah použit na úhradu dohodnutej ceny za vykonanú službu.
 6. Otvorenie balíkov je riadené GLS Slovakia, vykonané opatrenia sú zaznamenané formou zápisnice. Informácie o otvorení balíka treba uviest na balíku, a ak je to možné o otvorení balíka a o jeho dôvodoch treba informovat odosielatela,
 7. GLS Slovakia a osoba (organizácia) spolupracujúca pri vykonávaní poštových služieb, sú povinní organizacne a technicky zabezpecit zachovanie mlcanlivosti pri preprave balíkov. GLS Slovakia a osoba (organizácia) spolupracujúca pri vykonávaní poštových služieb sú povinní umožnit výkon štátneho dohladu a na požiadanie poskytnút informácie potrebné na výkon štátneho dohladu.

 

Všeobecné obchodné podmienky – vysvetlivky

IOD: elektronické alebo ústne informácie o dorucení balíka
POD: písomné potvrdenie o dorucení balíka, kópia potvrdenej súpisky
Súpiska (Rollkarte): prepravný list spolocnosti GLS Slovakia obsahujúci císla balíkov, podpis a meno príjemcu ako potvrdenie o prevzatí balíka
Scanner: cítacka ciarových kódov pri preprave balíkov
GLS General Logistics Systems: krajiny patriace do systému GLS
Poverujúci: zmluvný partner spolocnosti GLS Slovakia, znáša všetky náklady prepravy, GLS Slovakia sa riadi pri vykonávaní prepravy jedine príkazmi Poverujúceho

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2010.
Všeobecné obchodné podmienky uverejní GLS Slovakia na webovej stránke www.gls-slovakia.sk. Všeobecné obchodné podmienky tvoria súcast cenovej ponuky, sú pre Poverujúceho záväzné a Poverujúci ich v každom prípade obdrží ako prílohu zmluvy.
Spôsob využitia služieb a ostatné informácie – popis jednotlivých služieb, formuláre, tlacivá, popis vyplnovania jednotlivých tlacív – GLS Slovakia sprostredkuje Poverujúcim vo forme „Užívatelskej prírucky“ a zverejní na webovej stránke www.gls-slovakia.sk.